Governor Meetings Attendance Record

The School Governors meet twice each term as a full Governing Body. Between times, smaller committees meet, focusing on the details of specific areas.

Details of the members of each committee and their attendance at meetings can be found below.

Full Governing Body

 Sep 20
(remote)
Nov 20
(remote)
Jan 21
(remote)
Mar 21
(remote)
May 21
Jun 21
Nina AchalYYYYYY
Ian AlbertYYNYNY
Jane BuchananYYYYYY
Bob ChohanYYYYYY
Cassie ClarkN/AYYYYY
Mary DriverYYYYYY
Andrew FennemoreYYYYYY
Ian HankinYYYYYY
Anna JacksonYYYYNY
Ann LightYYYYYY
Perry MaranianNYYYYN
David MasseyYYYYYY
Funda ShibliYYYYYY
Jack WellsYYYYNY
Victoria WheatYYYYYY

Finance Committee

 Sep 20
(remote)
Feb 21
(remote)
Mar 21
(cancelled)
May 21  
Jane BuchananYNY
Bob ChohanYYY
Mary DriverYYY
Ian HankinYYY
David MasseyYYY
Karen MasseyYYY
Funda ShibliYYY
Victoria WheatYYY

Learning And Teaching Committee

 Oct 20
(remote)
Feb 21Jun 21   
Nina AchalYYY
Cassie ClarkYYY
Mary DriverYYY
Andrew FennemoreYYY
Anna JacksonYYY
Ann LightNYN
Perry MaranianYYY
Funda ShibliYYY
Victoria WheatYYY

Personnel Committee

 Oct 20
(remote)
Jan 21
(remote)
Jun 21   
Ian AlbertYYY
Jane BuchananYYY
Mary DriverYYY
Andrew FennemoreYYY
Ian HankinYYY
David MasseyYYY
Funda ShibliYYY

Premises Committee

 Sep 20
(remote)
Feb 21Apr 21   
Nina AchalNYY
Bob ChohanYYN
Peter CarmodyYYY
Mary DriverYYY
Ian HankinYYY
Funda ShibliYYY
Jack WellsYYY